បេីតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១បានឱ្យដឹងថា ក្រសួងបានរកឃេីញអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីត១៩ថ្មីចំនួន ៣៧នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន ១៩នាក់ នៅក្នុងនោះក៏បានរកឃេីញទារកម្នាក់អាយុ១ វិជ្ជមានកូវីត១៩ ដែលរស់នៅ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញផងដែរ ។

没有照片描述。

可能是包含下列内容的图片:文字

可能是包含下列内容的图片:文字

可能是包含下列内容的图片:文字

可能是包含下列内容的图片:文字