ប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអាស៊ីតអាមីណូ ដែលអាចជួយកសាងរូបរាង និងកសាងគ្រប់កោសិកាទាំងអស់របស់ទារក។
ហេតុនេះហើយ ទើបអ្នកជំនាញទាមទារឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទទួលទានអាហារដែលសម្បូរប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើន។
តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវការប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មាន ទើបគ្រប់គ្រាន់?

ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ស្ត្រីត្រូវការប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងធម្មតារហូតដល់ទៅ ៣ដង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (គឺស្មើនឹង ៧៥ក្រាម)។ ប៉ុន្តែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះភាគច្រើន អនុវត្តលក្ខខណ្ឌមួយនេះមិនបាននោះទេ។ ចំពោះ ប្រភពប្រូតេអ៊ីនដែលល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងបន្ថែពណ៌បៃតង ដូច្នេះអ្នកគួរតែព្យាយាមទទួលទានបន្ថែឲ្យបានច្រើន តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន៕