ទារកដែលទើបនឹងកើតត្រូវការគេងច្រើនម៉ោងខ្លាំងណាស់ ដើម្បីឆាប់លូតលាស់ និងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗបាន។ ក៏ប៉ុន្តែ មានកត្តាមួយចំនួនអាចឲ្យទារករបស់អ្នកមិនព្រមគេងទាល់តែសោះ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាកត្តាដែលបណ្តោលឲ្យកូនរបស់អ្នកគេងៈ

១.អាកាសធាតុក្នុងបន្ទប់ក្តៅស្អុះពេក
២.អាកសធាតុក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់ពេក
៣.មានសំលេងរំខានពីខាងក្រៅ
៤.បរិភោគអាហារមិនបានគ្រប់គ្រាន់
៥.ទារកកើតមានជំងឺ
៦.ចង់ប្រលែងលេងជាមួយអ្នក