ការផ្តល់កំលាំងចិត្តពីស្វាមីទៅកាន់ភរិយាដែលជិតសម្រាលគឺជារឿងសំខាន់បំផុត(មានវីដេអូ)

0

ការសម្រាលកូន ឬមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តហៅថា ឆ្លងទន្លេ គឺជាការងារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់មនុស្សស្រីទាំងឡាយ ហើយបើការងារនេះមិនរលូនទេអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបាន។

ដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលសម្រាល តើប្រពន្ធត្រូវការអ្នកណាខ្លះជាងគេ? ស្វាមី គឺជាបុគ្គលទីមួយដែលប្រពន្ធត្រូវការឲ្យនៅគៀកគិតបំផុត។ វត្តមានរបស់ស្វាមី ជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំក្នុងការជំនះឧបសគ្គដូចជា ការឈឺចាប់ អារម្មណ៍ភ័យខ្លាច និងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំង។

ដោយសារតែហេតុនេះហើយ ទើបក្រុមគ្រូពេទ្យ ឬពេទ្យឆ្មប់ អនុញ្ញាតឲ្យស្វាមីទាំងឡាយចូលទៅកំដរប្រពន្ធ នៅពេលដែលពួកគេឆ្លងទន្លេ៕