ការមានផ្ទៃពោះរាងកាយរបស់មនុស្សស្រីនឹងមានការផ្លាស់ប្តូររយៈពេល ៩ខែពេញ ឬរហូតដល់ថ្ងៃសម្រាល។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះពោះរបស់ស្ត្រីចេះតែធំឡើងបន្តិចម្តងៗ ហើយង្វាក់បេះដូងក៏ដើរលឿនជាមុនដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូដែលបង្ហាញពីការរីកធំនៃពោះរបស់ស្ត្រីបន្តិចម្តងៗរហូតដល់ថ្ងៃកើត៖