ទារក​ដែល​កើត​ដំបូង​មាន​ក្រពះ​តូច​ខ្លាំងណាស់​ដែល​មិនអាច​ប៉ៅ​ដោះ​បាន​ច្រើន​នោះទេ តែ​បន្ទាប់ពី​ការ​ប៉ៅ​ដោះ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់មក​ក្រពះ​ទារក​ក៏​ចាប់ផ្តើម​ធំ​បន្តិចម្តងៗ ចង់ដឹងថា​ការ​វិត្ត​របស់​ក្រពះ​ទារក​យ៉ាងណា​នោះ ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​ទាំងអស់គ្នា៖