ការ​ងូតទឹក​អោយ​ទារក​ជា​រឿង​សំខាន់​ណាស់ ព្រោះ​ទារក​ដែល​ទើប​កើតមាន​សាច់​ខ្ចី​ងាយ​និង​ទទួលរង​នៅ​ប្រតិកម្ម​ជា​និង​របស់​ផ្សេង​ដូចជា សា​បូរ…… ដូចនេះ​អ្នក​ម្តាយ​គ្រប់រូប​ត្រូវ​ចេះ​ជ្រើសរើស​សា​បូរ និង​ចេះ​ពី​វិធី​ក្នុងការ​ងូតទឹក​អោយ​ទារក​ផងដែរ ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​វិធី​ក្នុងការ​ងូតទឹក​អោយ​ទារក​អោយបាន​ត្រឹមត្រូវ៖