រឿង​ដ៏​គួរឱ្យ​ស្ងើច​ខ្លាំង​បំផុត​គឺ វិវឌ្ឍនាការ​របស់​ជី​វិត​មួយ​ដែល​នៅក្នុង​គភ៌​តាំងពី​ពេល​ចាប់បដិសន្ធិ​រហូត​វិវឌ្ឍន៍​ដល់​មានអវយវៈ​គ្រប់ 32 នោះ ប្រើពេល​វេលា​ដល់​ទៅ 9 ខែ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ម្តាយ  យើង​សូម​បង្រួញ​មក​ជូន​ទស្សនា​តាំងពីដើម​ដល់​ចប់​ត្រឹមតែ 4 នាទី​ប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេល​បាន​ទស្សនា​ហើយ ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្ងើច និង​រំភើបចិត្ត​មិន​ខាន…។