ស្ត្រីតាំងគភ៌បរិភោគមីសម្រេច ឬកញ្ចប់បាន តែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ៉ែង មិនត្រូវទទួលទានច្រើនពេកទេ ព្រោះនៅក្នុងមីកញ្ចប់មានអំបិល ខ្លាញ់ និងសារធាតុការពារចំណីអាហារ ប្រសិនបើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃ អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃបាន ។ ដូច្នោះហើយ ត្រូវតែកំណត់ការទទួលទានមីកញ្ចប់នៅក្នុងបរិមាណណាមួយ ប្រសិនបើស្ត្រីតាំងគភ៌មិនបានទៅពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនឡើយ។

បើបានដឹងថា នៅអម្លុងពេលតាំងគភ៌ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងមានអាការឃ្លានខ្លាំង ចង់តែញ៉ាំមីកញ្ចប់ ដែលបញ្ហានេះ មិនអាចនិយាយបានទេ ត្រូវតែទទួលទានដោយការបន្ថែមបន្លែ សាច់ ចូលទៅជាមួយគ្នា និងសូមកុំទទួលទានរាល់ថ្ងៃពេកណា ដើម្បីសុវត្ថភាពដល់សុខភាពរបស់អ្នកម្ដាយ និងទារកតូចដែលនៅក្នុងផ្ទៃផងដែ៕