ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​រាងកាយ​របស់​មនុស្ស​ស្រី​នឹងមាន​ការផ្លាស់ប្តូរ​រយៈ​ពេល ៩ខែ​ពេញ ឬ​រហូតដល់​ថ្ងៃ​សម្រាល។ ក្នុងអំឡុង​ពេលនេះ​ពោះ​របស់​ស្ត្រី​ចេះតែ​ធំ​ឡើង​បន្តិចម្តងៗ ហើយ​ង្វា​ក់​បេះដូង​ក៏​ដើរ​លឿន​ជាមុន​ដែរ។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​វីដេអូ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ការរីក​ធំ​នៃ​ពោះ​របស់​ស្ត្រី​បន្តិចម្តងៗរហូតដល់​ថ្ងៃ​កើត៖